„ НАРОДНА ВОЛŒ

„ НАРОДНА ВОЛŒ. НАРОДНА ВОЛЅА. ПЕОПЛЕ’С ЊИЛЛ“ (Детроит, Мич., САД, 11. Ⅱ 1938 – 1945 и потоа)> – неделен весник на Бугарите и Македонците во Америка, заедничко продолжение на в. „ Трудова Македония“ на МНС во Америка и на в. „Сšзнание“ на Бугарско-македонските работнички просветни клубови во САД, под редакција на Г. Пирински и П. Григоров. Весникот НВ со своите прилози и документи од соработници од сите делови на Македонија

Прочитај »

„ НОВА МАКЕДОНИЈА“

„ НОВА МАКЕДОНИЈА“ – прв дневен весник на македонски јазик установен како „државен орган-весник“ со Решение на Президиумот на АСНОМ од 2–5 септември 1944 г. Во текот на подготовките, во с. Г. Врановци се појавил претходникот на весникот „ Наша хроника“ со 11 броја (30 септември – 20 октомври). Првиот број на „Нова Македонија“ носи датум 29 октомври 1944 г. Отпечатен бил во илегално дислоциран дел на скопската печатница „

Прочитај »

„НАПРЕД“

„НАПРЕД“ (Битола, 1908) – народен весник. Сопственик бил Тодор Стефанов, го уредувал Св. Добрев, а бил печатен во печатницата „Аквароне“ во Солун. Излегувал секој четврток и недела. Објавени се вкупно 4 броја. ЛИТ.: Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885–1992), Скопје, 1993, 83. С. Мл. „Народен билтен“, орган на КПЈ во Велес (1942)

Прочитај »

„НАРОДЕН БИЛТЕН“

„НАРОДЕН БИЛТЕН“ (Велес, јули 1941 – јули 1942) – двонеделен илегален весник (информативен билтен), орган на КПЈ во Велес, на македонски јазик. Го уредувале Страхил Гигов, Димко Митрев и група студенти, предводени од Кочо Рацин. Бил умножуван во куќите на Нада Бутникошарева, Благој Ѓорев и Јован Митрев. Објавувал содржини за политичката и воената состојба во светот и во Македонија. Бил растуран главно во Велес, а некои броеви и во Свети

Прочитај »

„НАРОДЕН ВОЈНИК“

„НАРОДЕН ВОЈНИК“ (Скопје, 18. ⅩⅠⅠ 1944 – 6. Ⅵ 1945) – весник, орган на Главниот штаб на НОВ и ПОЈ за Македонија, а потоа на Главниот штаб на Југословенската армија за Македонија (од 4. Ⅱ 1945). Главен уредник бил Илија Топаловски. Печатен е на современа полиграфска технологија во печатницата „Гоце Делчев“. Објавени се вкупно 12 броја. ЛИТ.: Д-р Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и новинарство (од првите почетоци до

Прочитај »

„НАРОДЕН ГЛАС“

„НАРОДЕН ГЛАС“ (Штип и с. Долјани, Штипско, 1. В – јули 1943) – илегален весник на Штипската организација на КПМ, на македонски јазик. Излегувал на 15 и 20 дена. Биле објавени вкупно 5 броја, умножени на циклостил на техниката на Месниот комитет сместена во куќата на Фируз Назим, а зачуван е само бр. 1. Меѓу другото, весникот ја коментира депортацијата на Евреите и објавува написи за смртта на народните херои

Прочитај »

„НАРОДНА БОРБА“

„НАРОДНА БОРБА“ (с. Зборско, на пл. Кожув и во Тиквешијата, декември 1943 – јуни 1944) – весник, орган на Втората македонска НОУБ. Излегувал еднаш месечно, во тираж од 250–300 примероци. Го уредувала Агитационо-пропагандната комисија при штабот на бригадата. Објавени се вкупно седум броја. Во уводникот кон првиот број се наведува дека „печатот, заедно со пушката и митралезот, е оружје во рацете на Народноослободителната борба“. Како автори се јавуваат Василка (Васка)

Прочитај »

„НАРОДНА ВОЛЈА“

„НАРОДНА ВОЛЈА“ (Солун, 17. И 1909 – 5. Ⅵ 1910) – неделен весник, орган на Народната федеративна партија. Излегувал секоја сабота. Уредник бил А. Томов, а подоцна Димитар Влахов (од г. Ⅱ, бр. 6). Објавени се вкупно 74 броја. Подоцна насловот бил печатен и на француски и руски јазик (од год. Ⅱ, бр. 8). Подолго време бил под покровителството на Јане Сандански, а од јануари 1910 г. Редакцијата се свртела

Прочитај »

„НАРОДНО ЗДРАВЈЕ“

„НАРОДНО ЗДРАВЈЕ“ – списание за здравствено просветување. Издавач е Институтот за здравствено просветување на НРМ во Скопје (1952–1986). Прв главен уредник е Митко Илиевски – општественик, просветен работник, основач на Институтот. Првин уредник е Благоја Корубин (1953), а потоа Блаже Ристовски (1953– 1955), кога месечното списание има 18.000 претплатници. Со промената на статусот и укинувањето на институтот постепено прес танува излегувањето на публикацијата. Д. С.-Б. – Р. Решението на Уставотворното

Прочитај »

„НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО

„НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО – ФОЛКЛОР“ (Београд, 1962–) – тримесечно списание на Сојузот на здруженијата на фолклористите на Југославија. Печати прилози на јазиците на авторите, на светските и на балканските, вклу „Народно стваралаштво -Фолклор“, орган на

Прочитај »

„НАЧАЛО“

„НАЧАЛО“ (Солун, 28. Ⅹ 1908 – 1909) – двомесечник за политички, социјален и литературен преглед. Го уредувале Павел Делирадев, А Тимов и Н. Харлаков. Во него соработувале прогресивни македонски и бугарски општественици. ЛИТ.: Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885–1992), Скопје, 1993, 85. С. Мл. „НАШ ВЕСНИК“ (Загреб, И, 1, 30. Ⅲ 1937) – месечен лист за културно-просветни и стопански прашања, орган на Културно-просветното друштво

Прочитај »

„НАША РЕЧ“ / „НАШ ГЛАС“ / „НАШ ЛИСТ“

„НАША РЕЧ“ / „НАШ ГЛАС“ / „НАШ ЛИСТ“ (Скопје, 5. Ⅱ 1939 – 6. И 1941) – единствениот лега В. „Наша реч“ (1939&1941) лен весник (како неофицијален орган на КП) во Вардарскиот дел на Македонија што, и покрај сите тешкотии и забрани, го афирмираше македонскиот културно-национален идентитет. Во текот на речиси две години се објавени вкупно 24 броја под насловот „Наша реч“ и по два броја под наслов „Наш глас

Прочитај »

„НАША ХРОНИКА“

„НАША ХРОНИКА“ (с. Горно Врановци, Велешко, 30. Ⅸ – 20. Ⅹ 1944) – повремен информативен весник, орган на Поверенството за пропаганда на Президиумот на АСНОМ. Го уредувале Веселинка Малинска, Лазар Мојсов и др. Објавени се вкупно 11 броја, 8 на циклостил, а другите во Печатни- Неаполис (Кавала), гравура (ⅩⅤⅠⅠ в.) цата „Гоце Делчев“. Содржи богати содржини за организацијата на новата народна власт. Во бр. 6 соопштува дека во слободна Македонија

Прочитај »

„НАШИОТ ГЛАС“

„НАШИОТ ГЛАС“ (Положај, последните месеци на 1944) – весник, орган на шестата македонска НО бригада, на македонски јазик. Пронајдени се повеќе ненумерирани броеви. Вториот број излегол на 16. ⅩⅠⅠ 1944 г. Посебно се значајни написите за дејствувањето на бригадата. ЛИТ.: Д-р Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и новинарство (од првите почетоци до 1945 година), Скопје, 1980, 446; Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот пе чат

Прочитај »

„НЕВЕСТИНСКО“

„НЕВЕСТИНСКО“ – македонско женско народно оро со ритам 7/8 (3, 2, 2). Најзастапено е во Дебарско-реканскиот регион, произлезено од стриктно определената обредна функција на свадбата да го поведе невестата. Држењето на играорките е за китките на рацете, свиткани во лактите до висина на рамената и малку издадени нанапред. Играњето започнува со истовремено пеење на песната „Прстен ми падна, мале, отаде река“. Погледот е скромен и одмерен, чекорите елегантни до перфекција,

Прочитај »

„НЕГОТИНО“

„НЕГОТИНО“ – ТЦ на мазут, лоцирана на десниот брег на реката Вардар, во близина на градот Неготино. Пуштена е во погон во 1978 г. Има еден агрегат со номинална моќност од 210 МЊ. Можното годишно производство изнесува 1.200 ГЊх. Поради релативно високата цена на горивото не е користена со голем број часови годишно и главно служи како резервен извор. ЛИТ: 50 години македонско електростопанство, Скопје, 1995; Ј.П. „Електростопанство на Македонија“,

Прочитај »

„НЕДЕЛЕН ВЕСНИК“

„НЕДЕЛЕН ВЕСНИК“ (Тетово, мај 1942 – август 1943) – илегален весник, орган на Тетовската организација на КПЈ, на македонски јазик. Бил покренат од Кузман Јосифовски-Питу при неговиот илегален престој во градот. Текстовите ги пишувале К. Јосифовски-Питу и Крсте Црвенковски, а го редактирале во куќата на Драган Спировски. Умножуван е на циклостил, на техниката на Месниот комитет во куќата на народниот херој Тодор Циповски-Мерџан. Објавени се вкупно 12 броја, од кои

Прочитај »

„НЕДЕЛНО ВРЕМЕ“

„НЕДЕЛНО ВРЕМЕ“ – независен информативно-политички неделник. Издавач е ДОО „Време“. Излегува од 6 Ⅺ 2005 г. Директор Александар Дамовски, главен уредник Георги Барбаровски, уредник на „Неделно време“ Зоран Андоновски. Престана да излегува на 24. Ⅵ 2007 г. Б. П. Ѓ.

Прочитај »

„НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИ®“

„НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИ®“ (Софија, 1. Ⅶ 1932 – 17. Ⅲ 1934) – дневен весник на бугарски јазик. Главен уредник бил Владимир Толев. По првите два броја бил преименуван во „БÍлгари®“, а од бр. 96 пак го добил првичното именување. Во поднасловот првин се декларирал како „дневен весник на македонските Бугари“, потоа како „независен македонски дневен весник“ и „независен македонски весник“. Објавени се вкупно 105 броја. ЛИТ.: Д-р Боро Мокров, Развојот на

Прочитај »

„НЕЗАВИСИМОСТ“, ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

„НЕЗАВИСИМОСТ“, ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (Дукејн, Пенсилванија, САД, 22. Ⅳ 1922) – организација на македонските и на бугарските доселеници од Дукејн и од околните градови на Питсбург. Биле активни училиштето, библиотеката, клубот, младинската секција и хорот „Родни звуци“. Сл. Н.-К.

Прочитај »

„НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА“, ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

„НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА“, ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (Сиракјуз, Њујорк, САД, 1923?) – една од најстарите организации на МПО. Во почетокот се нарекувала „Автономна Македонија“. Со формирањето на организацијата била формирана и Женска секција што одиграла важна улога во вкупната дејност. Сл. Н.-К.

Прочитај »