МАКЕДОНИЈА“

„МАКЕДОНИЈА“ – фудбалски клуб формиран во Скопје со фузија на четири најдобри клубови тишта, железнички линии), мо-Фудбалскиот клуб „Македонија“ на првиот натпревар (1941)