ДЕЛА: поезија: Песни

ДЕЛА: поезија: Песни (1944), Пруга на младоста (заедно со С. Јаневски, 1947), На Грамос (1950), Со наши раце (1950), Стихови за маката и радоста (1952), Слеј се со тишината (1955), Ветерот носи убаво време (1957), Небиднина (1963), Јус-универзум (1968), Гледач во пепелта (1970), Песни за црната жена (1976), Дрво
на ридот (1980).
ЛИТ.: Миодраг Друговац, Историја на македонската книжевност ⅩⅩ век (1990); Творештвото на Ацо шопов -зборник од Симпозиумот по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо шопов (1993); Лидија Капушевска-Дракулевска, Поетика на несознајното (2002). В. М.-Ч.
Владимир
шопов