ВЛАДА – црквата „Св. Петка” во с. Побужје

ВЛАДА – дарителка за изработка на фрескоживописот во црквата „Св. Петка” во с. Побужје (Скопско) во 80-тите г. на ⅩⅤ в. Нејзино дарение била претставата на апостол Павле. Подоцна (1500) црквата била повторно сликана од други зографи, но притоа било почитувано постарото сликарство. ЛИТ.: З. Расолкоска-Николовска, Црквата „Св. Петка” во с. Побужје, „Зборник на Археолошкиот музеј на Македонија”, Ⅹ-XI, Скопје, 1983, 38-50. З. Р.-Н.