НИКОЛИЌ, Михаило Јованов

НИКОЛИЌ, Михаило Јованов
(Белград, 7. Ⅹ 1904 – Белград, 8. Ⅺ 1980) – инфектолог, редовен проф. по инфектологија на Мед.
ф. во Белград. Во почетокот на 50-тите години на ⅩⅩ век тој ги поставил клиничко-педагошките основи на инфектологијата во Македонија на новоформираниот Мед. ф. во Скопје.
ЛИТ.: Знаменити лекари, Београд, 2005. Д. С.-Б.