НАНЕ, МАЕРОВО МАЧКИНО

НАНЕ, МАЕРОВО МАЧКИНО
(Непета ернести-маѕери Диклиќ & Николиќ) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Ламиацеае (Лабиатае) (устоцветни растенија), познат само за плани
ната Галичица, околината на селото Трпејца. Вл. М.