МУРАТ-ПАШИНА ЏАМИЈА

МУРАТ-ПАШИНА ЏАМИЈА
(Скопје, Стара чаршија, ⅩⅤ в.) – верски објект, споменик на културата. Изградена под ктиторство на Ибни шахин, а обновена од Мурат-паша, по кого и го добила името. Настрадала во земјотресот од 1555 г. и во пожарот од 1689, обновена во 1802/03 и во

Мурат-пашина Џамија (ⅩⅤ в.)
1982 г. Се одликува со едноставна архитектура и со елементи карактеристични за барокниот стил.
ЛИТ.: Лидија Кумбараџи-Богоевиќ, Османлиски споменици во Скопје, Скопје, 1998; Аѕверди Екрем Хакки, Аврупа’да Османлџ Мимарџ Есерлери. Ѕугославѕа, ллл цилд, 3. китаб, Истанбул, 1981; Салих Асим, Историја на
Скопје и неговата околина. Превод и коментари д-р Драги Ѓоргиев, Музеј на град Скопје, Скопје, 2005. Др. Ѓ.

Зозе Мургоски