МИДОН –

МИДОН – пајонски херој во познатата Тројанска војна (1193–1183 пр.н.е.), убиен од главниот хеленски јунак Ахил, непосредно по убиството на главниот пајонски јунак Астеропај. Тој е само спомнат во Хомеровата Илијада. ИЗВ.: Хомери, Иллиас, Липсиае, 1910. К. М.-Р.