МАТОВСКА, Љупка Илиева

МАТОВСКА, Љупка Илиева
(Кратово, 13. Ⅷ 1946) – спец. по болести на устата и забите и редовен проф. на Ст. ф. Магистрирала (1976), а докторирала во 1982 г. Публикувала 90 статии. Автор е на монографијата „Патолошка дентална ресорпција“ и на учебниците
„Кариологија“ и „Ендодонција“, како и коавтор на „Стоматолошки терминолошки речник“. Е. М.

Никола Матовски