МАНТОВО“

МАНТОВО“ – камено-земјена брана со глинено јадро, изградена во 1975 г., на реката Лакавица, клучен објект во хидромелиоративниот систем „Мантово“, за наводнување на Радовишко Поле. Браната е висока 37,5 м, во круната долга 138 м, со вкупен волумен 3 на телото 161.000 м (камен и земја), формира акумулација од 47,5 3 милиони м . Придружни објекти: шахтен преливник, темелен испуст, зафат со тунелски довод на водата. Љ. Т.