МАКЕДОНСКИ ЛОКАЛНИ ФЛОРИСТИЧКИ ЕНДЕМИТИ

МАКЕДОНСКИ ЛОКАЛНИ ФЛОРИСТИЧКИ ЕНДЕМИТИ
– в. ендемити во флората на Република Македонија.
„Македонски
медицински
преглед“,
списание на
Македонското

лекарско
друштво