македонскиот печат и новинарство

македонскиот печат и новинарство (од првите почетоци до 1945 година), Скопје, 1980, 362-367; Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885-1992), Скопје, 1993, 79. С. Мл. МАКЕДОНСКО ДРУШТВО