„ МАКЕДОНСКА МЛАДЕЖÓ


МАКЕДОНСКА МЛАДЕЖÓ

(Софија, 1, 10. Х 1933 – 6. Ⅴ 1934)
– месечен орган на македонската прогресивна младина во Бугарија. Се печати на бугарски јазик во 2000 примероци со јасни македонски национални позиции. Редактори и соработници: Хр. Андонов (внук од сестра на Г. Делчев), М. Сматракалев, В. Ивановски, К. Веселинов, К. Николов, А. Ча-

Весникот „Македонска младеж“ (1933-1934)
официјален орган на ВМРО(Об), изразител и на идеите на КП. По многу прогони и остри полемики со михајловистите од в. „Македонска борба“, до забраната излегуваат само три броја.
ЛИТ.: Д-р Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и новинарство (од првите почетоци до 1945 година), Скопје, 1980, 334–337; Блаже Ристовски, Портрети и процеси од македонската литературна и национална историја, Ⅲ, Скопје, 1990, 363–373. Бл. Р.