„МАКЕДОНСКА ИСКРА“

„МАКЕДОНСКА ИСКРА“
(Детроит, САД, 1977). По повод македонскиот пикник на 14 август 1977 г., Националната организација „Обединети Македонци“ од Торонто (гранка Детроит) го отпечати првиот и единствен број на
в. „Македонска искра“, на македонски, со неколку текстови на англиски јазик. Весникот обилува со текстови од историското минато на Македонците од сите делови на Македонија. Сл. Н.-К.