„ МАКЕДОНИŒ“


МАКЕДОНИŒ“ (Русе и Софија, 21. Ⅹ 1888 – 1. Ⅹ 1893) – најзначајниот македонски неделен весник во ⅩⅠⅩ в. Излегувал секоја среда. Одговорен уредник бил Коста шахов, а бил печатен во печатницата на Ст. Ив. Роглев во Русе и во софиските печатници


Либерален клуб“, печатницата на Х. Стоенчо Тачев и „Македонија“. Објавени се вкупно 122 броја. Првин излегувал во Русе, а потоа во Софија (од г. И, бр. 26). Изразувал став дека Македонија може да се ослободи со свои сили, но и не без помошта на Русија. Поради ставовите против бугарските власти, уредникот бил прогонуван, а весникот забрануван.

ЛИТ.: Д-р Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и новинарство (од првите почетоци до 1945 година), Скопје, 1980, 67-70; Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот пе
чат (1885-1992), Скопје, 1993, 66. С. Мл.

Весникот „Македонија“ (Софија, 1927-1934)