„МАКЕДОНИСТИКА“

МАКЕДОНИСТИКА“ – списание, орган на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје. Излегува повремено од 1977 (до 2007 г. се излезени девет броја). Во сп. се објавуваат пообемни македонистички трудови и граѓа од сите подрачја на македонистиката: историјата на македонскиот јазик, дијалектологијата, ономастиката и современата состојба. Л. М.

Македонит (Мацедоните), минерал