БОЈАЏИЕВ, Тодор Благоев

БОЈАЏИЕВ, Тодор Благоев (Скопје, 22. Ⅹ 1940 – Скопје, 13. Ⅻ 2004) – спец. ортодонт, редовен професор на Ст. ф. Хабилитирал (1978) и докторирал (1985) и бил управник на Клиниката по ортодонција, а во два мандата продекан. Бил на стручен престој во Париз. Публикувал 200 статии.
Е. М.