БИБЛ

БИБЛ.: Учебници: Предавања по алгебра И, Скопје, 1968; Ѓ. Чупона, Б. Трпеновски, Н. Целакоски, Предавања по виша математика, И–Ⅲ, Скопје, 1971–72; Ѓ. Чупона, Б. Трпеновски, Предавања по алгебра Ⅱ, 1973; Алгебарски структури и реални броеви, Скопје, 1976; Б. Трпеновски, Н. Целакоски, Ѓ. Чупона, Виша математика, И–Ⅳ, Скопје, 1993–1995. Одбрани научни трудови: За финитарните операции, Год. зб. на Филозофскиот факултет, Природно-математички оддел, 12, 1959, 7–49;
За асоцијативите, „Прилози“, МАНУ, Одделение за природно-математички науки, И, 1, 1969, 9–20; Вецтор Валуед семигроупс, Семигроуп Форум, Вол. 26, 1983, 65–74; Г. Чупона, Н. Целакоски, С. Марковски, Д. Димовски, К. Тренчевски, Б. Јанева, З. Стојаковиќ, С. Илиќ, Вецтор Валуед Семигроупс анд Гроупс, монографија, МАНУ, 1988; Г. Цупона, Н. Целакоски, Фрее гроупоидс њитх (џѕ)= џѕ , „При
2 22 лози“, МАНУ, Одделение за природно-математички науки, 17, 1-2, 1996, 5-17.
ЛИТ.: ПМФ 1946-2006, монографија, Скопје, 2006; Развој и состојба на мате-матичките науки во СР Македонија, МАНУ, 1987. Н. Ц.