АРСОВСКИ, Митре

АРСОВСКИ, Митре (с. Стари Град, Велешко, 11. XI 1936) – генерал-полковник. Основно и средно образование добил во Велес, а потоа ги завршил Воената академија на копнената војска (1960), Командно-штабната академија (1966) и школата за народна одбрана на ЈНА (1978). Службувал во 11 гарнизони на ЈНА низ Југославија на разни должности и команди и во Територијалната одбрана на Македонија, од командир на вод и чета до командант на баталјон, полк и бригада, началник на штабот и командант на 42. дивизија на ЈНА. Бил и командант на Командата на одбраната на градот Скопје, началник на штабот на корпус, помошник на командантот и началник на шта-бот на Третата армиска област на ЈНА (од 8. Ⅷ 1991). По осамостојувањето на РМ бил назначен за прв началник на Генералштабот на АРМ (16. Ⅲ 1992 – 3. Ⅲ 1993), по што заминал во пензија. Во плурализмот пројави активност во повеќе политички партии.
С. Мл.