АРСОВСКИ, Владимир Панев

АРСОВСКИ, Владимир Панев

(псевд.: лајтнант Ѓорѓевиќ, Числов Ољег, Блажо) (Неготино, 1910 – Харамски фронт кај Мадрид, шпанија, 2. Ⅱ 1937) – инженер, тенкист во шпанската граѓанска војна во составот на интернационалните бригади. Се школувал во Неготино, Кавадарци, Штип, Велес и Белград, каде што завршил средно техничко училиште (1928), а потоа како геометар работел во Скопје (1929) и Битола. Кога заминал на Фискултурниот слет во Чехословачка (1932), од таму се префрлил во Германија, а по три години во Воронеж, Советскиот Сојуз. Со незавршени студии во Воронеж, заминал како доброволец во шпанската граѓанска војна (9. Ⅻ 1936) и загинал на фронтот како тенкист на тенковската бригада. ЛИТ.: Во срцето на шпанија. Сеќавања на интербригадисти од Македонија, НИК „Наша книга”, Скопје, 1975, 239; Перо Коробар – Божо Стефановски, Во интернационалните бригади на шпанија, зборник, НИО „Студентски збор”, Скопје, 1989, 215; Киро Андонов, Владимир Арсовски, Неготино, 1998. С. Мл.