АРОН

АРОН (Х в.) – комитопул, син на комесот Никола. Заедно со своите браќа Давид, Мојсеј и Самуил учествува во востанието против Бугарија (969) и во воспоставената тетрархија. Наскоро по успешното востание против Византија (976) тој е убиен од Самуил на местото Разметаница, заедно со целото семејство. По молба на Гаврил Радомир, животот му е поштеден само на син му Јован Владислав, којшто подоцна го убива својот братучед-спасител и владее до 1018 г. Подоцна Ароновиот внук Алусијан се јавува како претендент на престолот во востанието на Петар Делјан (1040/41).
ИЗВ. иЛИТ.: Византиски извори за историју народа Југославије, Ⅲ, Београд, 1966; Божидар Прокий, Постанак једне словенске царевине, „Глас”, ЛЏЏВИ, Београд, 1908, 213-224; Н. П. Благоевъ, Царувалъ ли е Ааронъ, братътъ на царÝ Самуила, и кога?, „Македонски прегледъ”, Ⅲ, 4, София, 1927; А. Лероа – Молинген, Синовите на Петар Бугарски и Комитопулите, зб.: Илјада години од востанието на комитопулите и создавањето на Самоиловата држава, Скопје, 1971, 59-64; Антолјак Стјепан, Средновековна Македонија, И, Скопје, 1983; Бранко Панов, Средновековна Македонија, Ⅲ, Скопје, 1983; Милан Бошковски, Македонија во XI и Ⅻ век (надворешни упади на територијата на Македонија), Скопје, 1997. Б. Р.-Ј.