АНДРЕЈА

АНДРЕЈА (АНДРЕЈАШ) (? – 1399) – вториот син
на кралот Волкашин и брат на кралот Марко,
млад крал по смртта на татка си (1371). Ја
управува територијата по долината на р.
Треска и области во Поречје и Кичевско.
Води одвоени финансии од кралот Марко, кове
монети и издава повелби, а во неговата
ктиторска активност спаѓа изградбата на
манастирот „Свети Андреја” (1388/ 89) во
Матка на р. Треска кај Скопје. Заедно со
брат му Димитар ја напушта Македонија и
преку Дубровник, заминува во Унгарија во
служба на унгарскиот крал Сигизмунд
(1393/4).
ЛИТ.: Георгије Острогорски, Серска об-ласт
после Душанове смрти, во кн.: Византија и
Словени, Београд, 1970, 435-456; Лазар
МирковиÊ, МрњавчевиÊи, „Старинар”, Ⅲ (1924
– 1925), Београд, 1925, 11-26; Сима
´ирковиÊ, Поклад Краља Вукашина, Зборник
Филозофског факултета, ⅩⅣ-1. Споменица
Фрања БаришиÊа, Београд, 1979, 153-161. Б.
Р.-Ј.