АЛШАР

АЛшАР – рудник на Сб, Тл, Ас руда. Нискотемпературното хидротермално Сб-Ас-Тл-Ау наоѓалиште Алшар е лоцирано во металогенетскиот реон Кожуф. Го карактеризира сложена минерална парагенеза и релативно високо учество на талиумови минерали (лорандит, бернардит, парапиеротит, ребулит, пикопаулит, раге-нит, симонит, врбаит и др.). Наоѓалиштето просторно и генетски е врзано за комплексите на плиоценска калко-алкална магма втисната во тријаски и кредни карбонатни карпи (доломити и варовници). Најзначајниот дел од рудната минерализација е создадена во температурен интервал од 100–2500 Ц. ЛИТ.: С. Јанковиќ, Б. Боев и Т. Серафимовски, Магматизам и Терциерна минерализација во Кожуфската металогенетска област во Македонија со посебен осврт на наоѓалиштето Алшар, Посебно издание бр. 5, РГФ, Штип, 1997.
Т. Сер.