АГРОНОМИЈА

АГРОНОМИЈА – (стгрч. жгрÁВ – нива и нÁмоВ –
закон) – комплекс од научни и стручни
дисциплини од сите специјалности на
земјоделството. Во потесна смисла, овој
термин се однесува на проучувањето и
примената на законитостите во општото и
посебното полјоделско производство, а како
посебно призната гранка на земјоделските
науки, според Мартин ет ал. (1969), постои
од 1900 г. Р. Л.