АБЕЦЕДАР

АБЕЦЕДАР (АБЕЦЕДАР) – буквар на македонски јазик за македонското национално малцинство

„Абецедар” – македонски буквар отпечатен во Атина (1925) и новото издание во Солун (2007) во Грција, подготвен од специјална комисија на грчката влада (Папазахариу, Сијакцис и Лазару), под меѓународен притисок и покровителство на Друштвото на народите во Женева, отпечатен во Атина во 1925 г. на прилепскобитолско-лерински народен говор со специјално приспособена латинична азбука и со нагласено фонетски правопис. Прв македонски учебник објавен од една легална влада. Поради реакциите од Софија и од Белград, веднаш е и повлечен од употреба во предвидените училишта во Егејскиот дел на Македонија. Фототипно објавен во Скопје (1985) и преобјавен во Солун (со придружни текстови на грчки, англиски и македонски јазик) под наслов „Абецедар – Буквар -Анагнњстико” (2006). Азбуката во Абецедар-от има 29 букви, при што африкатите ѕ џ се пишуваат како дифтонзи дз дж (дзид, джам), а ч ш ж се предаваат со хрватско-чешките ч, ш, ж (чаша, жена), додека за темниот полугласник (Í) пред слоговното р (р) е употребена романската графема î (кîрпата). Македонските палатали ќ ѓ љ њ се градат со помошта на ј или ü (кукја / кüти, Гјорце, лüлјам, сиренје). Акцентот е обележен на третиот слог од крајот на зборот или на акцентската целост, а членот е троен (-от, -ов, -он).
ЛИТ.: Абецедар / Абецедар. Јубилејно издание 1925–1985. Второ издание, Скопје, ш1985ќ; Воислав Д. Кушевски, За појавата на „Абецедарот”, „Историја”, ⅩⅠⅩ, 2, Скопје, 1983; Блаже Ристовски, Атинскиот Абецедар – македонски буквар објавен од грчката влада, МАНУ, 2006. Бл. Р.