АБАЗИ АЛАЈДИН

АБАЗИ, Алајдин (Тетово, 1. XI 1942) –
електроинженер, унив. професор, член на
МАНУ. Основно училиште и гимназија завршил
во родниот град, а потоа дипломирал на
Електротехничкиот факултет во Загреб
(1965). Првин бил приправник во фабриката
„Југохром“ во Тетово (1965) и инженер за
развој во Електростопанство на Македонија
(1966-1969). Бил избран за асистент на
Техничкиот факултет во Приштина.
Магистрирал со трудот „Нови изолациони
материјали и нјихова улога у
електротехници“ (1973) и докторирал на тема
„Сторниранје и неутрализиранје
електростатичног набоја у танким
изолационим филмовима“ (1977) на
Електротехничкиот факултет во Загреб. Првин
бил избран за доцент (1973), потоа за
вонреден (1979) и редовен професор (1985)
по предметот електромагнетика на Техничкиот
и на Електротехничкиот факултет и декан на
Техничкиот факултет во Приштина
(1979-1981). Бил визитинг-професор на
Академијата на науките во НР Кина (1981),
на Универзитетот Вест Вирџинија
(1981/1982), на Универзитетот во Тирана и
на Универзитетот Иаþи во Романија. Бил
претседател на Одборот за
научноистражувачка работа во Институтот
„Инкос“ на Електростопанството на Косово,
потпретседател на Одборот за
научноистражувачка работа ЅУ УСА и член на
Одборот за развој на Електростопанство на
Југославија. По престојот во САД
(1992-1993) за реализација на проекти
финансирани одДОЕ–УСА, се вратил во РМ.
Првин бил назначен за директор на
Фондацијата на Универзитетот на Југоисточна
Европа (2001), а потоа бил избран за прв
ректор на овој универзитет во Тетово и
претседател на Интеруниверзитетската
конференција на РМ. Како автор и коавтор
објавил над 40 научни и стручни трудови во
земјата и во странство за новите изолациони
материјали и електротехнички конструкции,
развојот и примената на апликативните
електростатични системи, тенките полимерни
филмови, пресметувањето и мерењето на
електричните величини и др. Коавтор е и на
неколку универзитетски учебници. Избран е
за член на МАНУ (2006). БИБ.: Мерење и
снимање статичког електрицитета методом
пробе, Саветовање о заштити од статичког
електрицитета, Ⅲ, Београд, 1978; Добивање
електрицитета електронским бомбардовањем,
на истото место; Аналитицал анд Нумерицал
Цапацитанце, Процеедингс оф ИМЕЦО Ⅷ,
Москва, 1979; Управлјана елиминација
електростатичког набоја, „Заштита“, бр. 1,
Сарајево, 1979; Нелинеарни ефекти код сфере
и ротационог елипсоида у хомогеном и
електростатичком полју, „ЕТАН“, Марибор,
1979; Контролисана елиминација статичког
наелектрисања, СМЕИТЈ-ГЕС 80, Доњи
Милановац, 1980.ЛИТ.: Проф. д-р Алајдин
Абази, „Билтен“, Петнаесетто изборно
собрание. Предлози на кандидати за избор на
редовни членови на МАНУ поднесени од три
члена на Академијата, од наставно-научни
совети на високообразовни установи, од
совети на научни установи и од собранија на
научни и уметнички здруженија, Ⅰ том, прв
дел, Скопје, февруари 2006, 223–244. С. Мл.