МАРНЕТ

МАРНЕТ – македонска академска и истражувачка мрежа основана во 1994 г. во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, поддржана од Министерството за наука на РМ. Повеќето од факултетите се поврзани со сопствена оптичка мрежа, на која, преку изнајмени линии, е поврзан и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола. Во натамошниот развој се планира поврзување и на другите универзитети во РМ. МАРНЕТ управува со врвниот македонски досег


мк“ и опслужува 70.000 корисници, од кои 60.000 се академски корисници, а 10.000 се владини институции и организации. Др. М.