КОРАБ

КОРАБ – висока венечна планина што $ припаѓа на западномакедонската зона. Со своето морфолошко продолжение Дешат се наоѓа во крајниот западен дел на РМ. На север, преку превалите во изворишниот дел на Радика, се надоврзува на шар Планина. Има меридијански правец на протегање и по неговиот срт се протега македонско-албанската граница. На македонската страна, заедно со Дешат, зафаќа површина од 290 км². Источните страни стрмно се спуштаат во долината на Радика, а на запад во долината на Црни Дрим, Република Албанија. На К. се наоѓа највисокиот врв во РМ Голем Кораб (2.764 м). Голем Кораб е четврти по височината врв на Балканскиот Полуостров – по Кораб, највисоката планина во Македонија со врвот Голем Кораб (2.764 м) Микаса (2.929 м) на Олимп, Муса лев) (12/24. Ⅳ 1873 – ?, 1937) ‡ру ла (2.918 м) на Рила и Вихрен ски словенофил, публицист, ре (2.915 м) на Пирин во Бугарија. дактор, литературен историчар, Од другите, поважни врвови се: славист и историчар на слависти- Црн Камен (2.572 м), Кепу Бард ката. По завршувањето на Исто (2.683 м), Кабош (2.391 м), Ко риско-филолошкиот фак. на С. рабска Врата (2.062 м), Цигански Петербуршкиот унив. (1897) пату- Премин (2.295 м), Дели Сеница ва по словенските земји во Србија (2.255 м). Во морфолошки поглед и Босна и Херцеговина (1897‡ Кораб се одликува со одделни за 1898), а подоцна и во Чешка (1908). рамнети делови во вид на платоа Редактор на „Изв‹стия СПб. сл. од кои се издигаат претходно ви- бл. об-ва” (1902-1910 иод 1912), соките врвови. Во морфотектон пом. редактор на „ПравителÏс ски поглед Кораб претставува веннÎј вестникъ”, секретар на хорст формиран за време на алп- СПб. слов. к-т (од 1907), а потоа ската орогенеза, а конечно обли предава српско-хрв. и чешки јазик куван во терциерот. Геолошкиот и историја на литературите на Ис состав е претставен со палеозој ториско-филолошкиот фак. ина ски творби – филити, метапесоч Женскиот педагошки институт во ници, додека повисоките делови – СПб. Во воените години (од 1915) врвовите се од тријаски варовни е инспектор на Петроградскиот ци. Во времето на плеистоценот учебен округ, а по Октомвриска бил зафатен со глацијација, пора та револуција е проф. на ФОН на ди што е развиен фосилен глаци- Ленинградскиот државен унив. јален релјеф: циркови, валови и (1924) и соработник на Институ морени. Планинските падини се тот за славистика во Ленинград дисецирани со постојани водени (1932-1934). Близок со студентот текови што изградиле длабоки К. Мисирков, но како редактор на клисури, а во нивните изворишни „Сл. изв.” (1912-1913) води жесто челенки се развиени циркови. Та ка полемика со Д. Чуповски ине кви циркови се јавуваат во изво говиот „Македонскијголосъ (Ма риштата на штировица, Габров кедонски глас)” по македонското ска Река, Длабока Река и др. Во прашање. По Револуцијата, како цирковите на Рибничка Река се професор, во една препорака (25. наоѓаат осум глацијални езера. Ⅷ 1924) пишува дека Чуповски е ЛИТ.: Д. Василески, Радика, Тетово, 1997; „родум од Македонија, лично ми е А. Стојмилов, Физичка географија на Р. познат од 1910 г. како општествен Македонија, ПМФ, Скопје, 2003. Т. Анд. работник од најдобрата страна. Тој во текот на редица години ра-