ЈОВАН

ЈОВАН ЗЛАТОУСТ, св. (Антиохија, ок. 345 – Коман, 14. IX 407) – најдобар христијански говорник – беседник, заради што е наречен Златоуст. Црковен писател и најголем толкувач на Светото пис-мо. Неговите слова биле преведувани и на старословенски јазик и поистоветувани со Светиклиментовите. Напишал и Литургија – Златоустова, која и денес се богослужи. ЛИТ.: Методиј Гогов, проф. прот., Патрологија, Ⅱ, (белешки), скрипта, Православен богословски факултет, Скопје, 1979; ТворенÝџ свџтаго отца нашего Чоанна Златоуста, АрхÎепископа Константинополњскаго, вљ русскомљ перевод‹, томљ первѕј вљ двухљ книгахљ, книга перваџ, изданÝе второе, С.-Петербургљ, 1898. Рат. Гр.