УМЕТНИЧКА ФОТОГРАФИЈА

УМЕТНИЧКА ФОТОГРАФИЈА – трајна слика со естетски квалитети, добиена со дејствувањето на светлината врз површина што е осетлива на светлината (плоча и филм), премачкани со емулзија од желатин и сребрени соли и ЦЦД или ЦМОС. Латентната слика на плочата или филмот се пројавува со развивање, а пак онаа на ЦЦД или ЦМОС во компјутер. Во Македонија пионери на фотографијата биле браќата М. и Ј. Манаки, а нивни следбеници се Б. Дрнков, В. АЌимовиќ, Ж. Јаневски. Терминот уметничка фотографија означува фотографија што задоволува повисоки естетски барања. Ал. Цв. Лазар Алексиев со делови од иконостасот во текот на работата: Ⅵ и Ⅶ столб и долните зони