СВЕТИ НИКОЛЕ

СВЕТИ НИКОЛЕ – град во источниот дел на Република Македонијасо 13.746 ж. (2002 г.). Се наоѓа во средишниот дел на Овче Поле, од двете страни на Светиниколска Река, на надморска височина од околу 275 м. Зафаќа површина од 430 ха. Со регионален пат на север е поврзан со Куманово, а преку магистралниот пат М–5 на југозапад со Велес и на исток со Штип. Има умерено-континентална клима, со просечна годишна температура на воздухот од 12,5°Ц и просечна годишна количина на врнежи од 472 мм. Свети Николе е стара населба, која во почетокот се вика-Црквата „Св. Пантелејмон“, Велес (1840) ла Клисали, а подоцна станала метох на црквата „Св. Никола