СВЕТИ НИКОЛА

СВЕТИ НИКОЛА“ – еднокорабна гробишна црква (ⅩⅤⅠⅠ в.) во с. Ижишта, југоисточно од Кичево. Целосно е живописана. Сликаната програма и стилските карактеристики (суво и речиси линеар-но сликарство и сиромашната палета) се својствени на т.н. поствизантиска уметничка продукција застапена главно во периферните селски црквички низ Балканот. Внимание привлекува допојасјето на св. Ѓорѓи Нови (Кратовски) во фризот на мачениците. ЛИТ.: Ц. Грозданов, Мачениците од ⅩⅤ–ⅩⅠⅩ век во живописот на Македонија, „Прилози“, ЏЏИВ–1, МАНУ, Скопје, 1993, 41–42, сл. 2. М. М. „