ПРОЗЕЛИТИЗАМ

ПРОЗЕЛИТИЗАМ (преобраќање) – вид духовна, душевна или телесна принуда врз еден или повеќе луѓе да преминат од една во друга вера, за добивање повеќе верници. Преобраќање на православни во Македонија во друговерници имало особено со исламизирањето на Македонците во времето на владеењето на Османлиската држава и со прозелитското дејствување на Римокатоличката црква и протестантските секти меѓу македонското православно население. Рат. Гр. Пластеници за производство на цвеќе