„ПРИЛОЗИ

„ПРИЛОЗИ. ЦОНТРИБУТИОНС“
(МАНУ, Скопје, И, 1-2, 1976 –) – печатен орган на Одделението за лингвистика и литературна наука на МАНУ. Излегува двапати го-дишно под редакција на Харалампие Поленаковиќ (уредник), Ми-хаил Д. Петрушевски и Александар Спасов, којашто се менува според изборниот циклус во Академијата. Списанието објавува македонистички научни прилози од областа на лингвистиката, славистиката, балканистиката и литературната историја и критика. Бл. Р.