ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА на КОЕМ

ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА на КОЕМ (Преспа, 20. Ⅵ 1949). На Конференцијата со раководниот кадар на КОЕМ, организирана по иницијатива на генералниот секретар на КПГ Никос Захарјадис, била усвоена Резолуција против политиката на КПЈ и македонската организација НОФ, насловена „Резолуција на раководниот актив на КОЕМ за националистичката – предавничка клика на Керамитчиев–Гоце“. ЛИТ.: Р. Кирјазовски, Народноослободителниот фронт и другите организации на Македонците од Егејска Македонија 1945–1949, Скопје, 1985. Ст. Кис.