ПОЧВИ

ПОЧВИ. Класификација на поч

Свежа и замрзн. риба 5,0 Чоколода и кекс 7,8
вите. Во РМ има 16 големи групи

Јаболка 12,5 Вино 2,6
Јужно овошје 15,2 Пиво 15,6 почви (редови), поделени на ти-
Бостан 14,6 Пипер 30,7
пови, поттипови, вариетети и

Грозје 19,9 Домати 21,8
Компир 29,3 Зелка 13,2