ОШЛИС, Волф

ОШЛИС, Волф (Осцхлиес, Њолф) (Кенигсберг, СССР, 29. Ⅸ 1941) – германски славист-македонист. По завршувањето на славистичките студии на Универзитетот во Хамбург, докторирал (1966) и хабилитирал (1977) на Гисенскиот универзитет „Јустус Либиг“, за универзитетски професор е избран во 1993 г., а за почесен доктор на науките е промовиран на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (2003). Работи во разни истражувачки институти на Сојузната германска влада (1968– 2002), а од 2007 г. станува лектор по македонски јазик во Славистичкиот институт на Келнскиот универзитет. Го проучува македонскиот јазик, историјата и културата и посебно германско-македонските врски во минатото и денеска. Учествува редовно на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура и на Научната конференција на Семинарот во Охрид, како и на разни научни собири во МАНУ и во институтите во рамките на Универзитетот во Скопје. Има објавено стотина публикации (на германски и на македонски) и коавтор е на првиот учебник по македонски јазик на германски (1984). БИБ.: Лехрбуцх дер мазедонисцхен Спрацхе, Мüнцхен, 1984 (во коавторство со Вера Бо-иќ, второ идание во 1986); Лехрбуцх дер мазедонисцхен Спрацхе, Мунцхен, 2007; Леонард шулце-Јена и почетоците на новата германска македонистика, Научна дискусија на Семинарот за македонски јазик, литература и култура, 14, Скопје, 1988, 39–45; За делумната непомирливост на животот во дијаспората на Македонците, Научна дискусија…, 16, Скопје, 1990, 113– 117; За усната литература на Македонците, Научна дискусија…, 18, Скопје, 1992, 253–259; Од историјата на германскиот научен интерес за Македонија, „Историја“, 1–2, Скопје, 1994, 31–42; Средба на гениите (или: Блаже Конески како преведувач на Хајнрих Хајне), Научна дискусија…, 21, Скопје, 1995, 239–243; Рода, Рода (Александар Фридрих Розенфелд) и балканските литератури, Научна дискусија…, 22, Скопје, 1996, 317–322; Во дијалог со Благоја Корубин околу свеста на Македонците, Научна дискусија…, 23, Скопје, 1997, 125–131; Кога го преведувам Крстета П. Мисирков на македонски…, Научна дискусија…, 24, Скопје, 1998, 290–294; Мемоарната литература на германските војници како македонистички извор, На-учна дискусија…, 26, Скопје, 2000, 387–395; Печалбар, аргат или гастарбајтер? Грст набљудувања кон германизмите во современиот македонски јазик, Научна дискусија…, 27, Скопје, 187–199; Јосип Јурај штросмаер и идејата на југославизмот, Научна конфренција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 29, 2003, 743–752; Илинденското востание, балканската положба и германските списанија од 1903-та година, Научна конференција…, 30, Скопје, 2004, 39–44; АСНОМ и Македонија – една реализирана утопија?, Научна конференција, 31, Скопје, 2005, 7-13; Крсте П. Мисирков и неговите германски „браќа по духот“, Делото на Крсте Мисирков, И, Скопје, 2005, 239–244; Проблемот на јазикот на Македонците во трудовите на раната германска македонистика, Научна конференција…, 32, Скопје, 2006, 83-87; Моменти и аспекти на германско-македонската заемност низ вековите, Предавања на 40. меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 2008, 21–39. ЛИТ.: Иван Доровски – Емилија Црвенковска, Лексикон на странски македонисти ⅩⅩ и ⅩⅩⅠ век, Скопје, 2008, 73–74. Бл. Р.