ОСЛОМЕЈ

ОСЛОМЕЈ“ – ТЦ на лигнит, кај селото Осломеј, недалеку од Кичево. Во погон е од 1980 г. Има еден агрегат со номинална моќност 120 МЊ. Во периодот од 1992-2003 г. просечното годишно производство изнесувало 526,2 ГЊх, а најголемото од 793,7 ГЊх во 1998 г. Лигнитот е со просечна калорична вредност 7.600 кЈ/кг. Просечната потрошувачка на лигнитот е 1,5 кг/кЊх, а на мазутот 2,16 г/кЊх. ЛИТ: 50 години македонско електростопанство, Скопје, 1995; Ј.П. „Електростопанство на Македонија“, Скопје, 1999; Електростопанство на Македонија, го-дишен извештај, 2003; хттп://њњњ.елем. цом.мк. Др. Р.