МАТЕРКА, КАРАЏИЧКА

МАТЕРКА, КАРАЏИЧКА (Тхѕмус карадзиценсис Матевски & Мицевски) – ендемит во флората на РМ од фамилијата Ламиацеае, откриен и опишан од страна на македонските таксономи и флористи проф. Владо Матевски и академик Кирил Мицевски. Познат е само за планината Караџица. Вл. М.