МАРТИН, СМРДЛИВ

МАРТИН, СМРДЛИВ (Пентатома руфипес Л.) – полутврдокрилен копнен инсект. Дрвеница што се одликува со типични петчлени пипала и долга сурличка. Живее по дрвјата, оштетувајќи ги лисјата. Презимува скриена по куќите. Поседува силен од

бранбен меха-
Инсектот
низам – испушта
„Смрдлив Мартин“
мирис кој предизвикува гадење. Во Македонија се среќаваат и други видови дрвеници како: капинова дрвеница (Долѕцорис баццарум Л.); пругаста (италијанска) дрвеница (Грапхо
сома италицум Мулл.); дрвеница убавица (Цалоцорис сеџгуттатус Фабр.). ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В.
В. Т. К. – М. Кр.