МАРТИНОВ, Спасе

МАРТИНОВ, Спасе (Битола, 23. ВЏ 1872 – Софија, 30. Џ¶¶ 1937) – учител, член на ЦК на ТМОРО. Завршил словенска филологија во Софија. Бил учител во Солун и на др. места. Член на ЦК на ТМОРО (1901–1902). Присуствувал на Солунскиот конгрес на ТМОРО (1903). Пред Илинденското востание бил затворен. По востанието бил во Задграничното претставништво на ТМОРО во Софија.
ИЗВ. и ЛИТ.: Г. Делчев, Спомени. Документи. Материали, Софи®, 1978; М. Куманов, Македония, Софи®, 1993. Ал. Тр.

Трајан Мартиновски