МАРКИЌ, Зденко Ловров

МАРКИЌ, Зденко Ловров (Загреб, 4. Ⅷ 1942) – ветеринар, редовен проф. на Ф. вет. мед. во Скопје. Докторирал на Вет. ф. во Загреб. Има објавено 35 научни и стручни трудови. Во СФРЈ прв ја изолирал бактеријата Ѕерсиниа ентероцолитица кај свињите. Автор е и коавтор на 3 книги од областа на здравствената заштита кај свињите. М. Д. – Ј. Б.

Кралот Марко, фреска на столб во црквата
„Св. Архангел“ во Варош, Прилепско (1871)