„МАКЕДОНСКО ДЕЛО“

„МАКЕДОНСКО ДЕЛО“ (Виена, Париз и Берлин, 10. Ⅸ 1925 –
25. Ⅴ 1935) – весник, орган на ВМРО(Об), на бугарски јазик. Бил покренат со помош на Балканскиот револуционерен центар во Виена, со цел да ги популаризира принципите на Мајскиот манифест (6. Ⅴ 1924). Излегувал на 10 и 25 во месецот. Редакцијата ја сочинувале: Јордан Анастасов, Димитар Влахов, Владимир Поптомов (главен редактор), Т. Рилски, Дино ќосев и др. Објавени се вкупно 179 броја.
ЛИТ.: Димитар Влахов, Мемоари, Скопје, 1970, 27; Д-р Боро Мокров, Развојот на