МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА – широколисни

Организирано масовно шини во длабоки долови со висока воз
шуми и неутрофилно-слабоаци
пошумување на опожарените шуми
душна влага, во сливот на Кадина Река, Бабуна, Тресонечка Река, Голак и др.
б. сојуз Лузуло-Фагион моесиацае Б. Јов.
1976 – ацидофилни букови шуми. –ас. Лузуло-Фагетум мацедоницум Ем 1976 – широко распространета заедница на Осоговските, Малешевските Планини и Беласица.
– сојуз Фагион моесиацае Блец ет Лакусиц 1970 – неутрофилни и базифилни букови шуми.
–ас. Аристолоцхио-Фагетум Ем 1965 – суппланинска букова шума во клисурите на долно Повардарие.
–ас. Фестуцо хетеропхѕлае-Фагетум Ем 1965 – зонално распространета заедница во суппланинскиот појас во Западна Македонија, често испрекината со горунова шума.
–ас. Цаламинтхо грандифлорае Фагетум Ем 1965 – планинска букова шума во средишните делови на планините меѓу 1200 и 1700 м надморска висина. Во повисокиот дел е измешана бука и ела Абиети-Фагетум мацедоницум Ем (1962) 1985.
–ас. Фагетум субалпинум сцардо-пиндицум (Хт 1938) Ем 1961 – букова шума меѓу 1700 и 2200 м надморска висина. На големи пространства е уништена заради добивање високопланински пасишта.
3. ред Популеталиа албае Бр-Бл. 1931 – ги опфаќа хигрофилните шумски заедници.
а. сојуз Салицион албае Соо (1930) 1940 – ги опфаќа крајречните шуми на врби и тополи надвор од медитеранското подрачје.
–ас. Салицетум албае фрагилис Соо (1930) 1958 – расте непосредно покрај коритото на големите реки (Брегалница, Вардар).
–ас. Популетум ниграе-албае Слав. (1942) 1952 – расте подалеку од коритото на реката каде што има наталожено чакал.
б. сојуз Ално-Љуерцион роборис Хт 1938 – поплавни шуми на тврди лисјари.
–ас. Љуерцетум педунцулифлорае Б. Јов. 1978 – се среќаваат само остатоци од шума во Пелагонија, Кичевско Поле, Церско Поле.
3. шуми на блатни терени класа Алнетеа глутиносае Бр-Бл.ет РТЏ 1943
1. ред Алнеталиа глутиносае РТЏ 1943
а. сојуз Алнион глутиносае (Малцуит) Меиер
Дрееис 1936 –ас. Царици елонгатае-Алнетум глутиносае Њ Коцх. 1926 – се среќава во Полог.
–ас. Периплоцо-Алнетум глутиносае Руд 1938 – се среќава во Моноспитовско Блато.
–ас. Геоцоццинеи-Алнетум глутиносае Ем 1964 – се среќава покрај потоците на Пелистер.
Ⅲ – класа Тамарици-Платанетеа И ет Ⅴ Царпати 1963.
1. ред Платанеталиа Кнапп. 1959
а. сојуз Платанион ориенталис И ет Ⅴ Царпати 1961
– источномедитерански крајречни шуми.
–ас. Југландо-Платанетум ориенталис Ем ет Дз. 1961 – крајречна шума во долно Повардарие и се среќава кај Ваташа, Кавадаречко.
б. сојуз Тамарицион парвифлорае И ет Ⅴ Цар
пати 1961.
–ас. Тамарици-Салицетум амплеџицаулис Ем
1967 – шибјаци на суви песокливи терени.

И б класа Љуерцетеа роборис петраеае Бр.Бл. Ет РТЏ 1943 – ацидофилни широколисни шуми.
1. ред Љуерцеталиа роборис петраеае Р Тџ (1931) 1937.
а. сојуз Љуерцион роборис петраеа Бр-Бл 1932. –ас. Цастанетум сативае мацедоницум (Руд 1938) Ник 1951 шуми на питом костен
распространети по работ на Полог, под-ножјето на Јабланица.
–ас. Тремуло-Бетулетум Глис.(1953) 1975 –
деградациски стадиум на букова шума на кисела почва.
б. Иглолисни шумски заедници
И. Базифилни шумски заедници класа Ерицо-Пинетеа Хт 1952.
1. ред Ерицо-Пинеталиа Оберд. 1949 емд. Хт 1959.
а. сојуз Орно-Пинион Ем (1972) 1978 – црноборова шума на варовична подлога или на габро.
–ас. Пулсатило-Пинетум ниграе Ем (1962) 1972 – населува стрмни карпи на доломите во кањонот на реката Треска.
–ас. Сеслерио-Пинетум ниграе Ем (1962) 1978 – расте на варовични камењари во кањонот на реката Црна.
–ас. Латхѕро версицолорис-Пинетум ниграе Ем 1978 – расте на каменести терени од габер на Кожуф.
б. сојуз Јуниперион еџцелсае-фоетидиссимае
Ем 1985. –ас. Пруно веббии јуниперетум еџцелсае Ем 1962 – расте на карпести стрмни терени на варовник и на серпентин во Вардарската Долина.
–ас. Јуниперетум еџцелсае-фоетидиссимае Ем 1962 – на варовични терени на Галичица и Баба Сач.
–ас. Биаро тенуифолиае-Јуниперетум еџцелсае Ем 1978 – на островот Голем Град.
Ⅱ – ацидофилни иглолисни шуми класа Ваццинио-Пицееталиа Бр-Бл.1932 емд. Зупанциц 1976.
1. ред Ваццинио-Пицееталиа Бр-Бл 1939 емд К.Лунд. 1976.
а. сојуз Пинион пеуцис Хт 1950 – моликови шуми што се среќаваат на Пелистер, Ниџе и Јабланица.
–ас. Гентиано лутеае Пинетум пеуцис 1962 –
моликова шума на примарни станишта во субалпскиот појас меѓу 1600-2200 м надморска висина.
–ас. Дигитали виридифлорае-Пинетум пеуцис Ем 1962 – моликова шума на секундарни станишта во планинскиот појас на 11001600 м надморска висина на Пелистер.
б. сојуз Фаго-Пинион Ем 1981 – шуми од црн и бел бор на секундарни станишта.
–ас. Фаго-Пинетум ниграе Ем 1981 – црноборова шума на силикатна подлога меѓу 900 и 1400 м надморска висина на Мариовските и на Малешевските Планини.
–ас. Фаго-Пинетум сѕлвестрис Ем 1981 – белоборови шуми на 1400–1800 м надморска висина на Мариовските Планини и во горниот слив на реката Брегалница.
в. сојуз Ваццинио-Пицеион Бр-Бл. 1939. –ас. Абиети-Пицеетум сацардицум Ем (1962)
1985 – смрчеви шуми во планинскиот појас на шар Планина. –ас. Пицеетум еџцелсае субалпинум сцарди
цум Ем (1962) 1985 – субалпска смрчева шума во сливот на Тетовска Река и Аџина Река.
г. сојуз Абиетион борисии-регис Ем 1985 – чисти елови шуми.
–ас. Фаго Абиететум меридионале Ем 1973 –
се среќава во долината на реката Радика, Тетовска Река, Патишка Река, сливот на Дошница, Брајчинска Река и др.
д. сојуз Пинион муго Пањл. 1928 – шума на
борот кривуљ на планината Јакупица. –ас. Пинетум муго мацедоницум (Хт ет Ем 1950) Ем 1962 – се разликуваат две асоцијации една на варовник на 2000– 2500 м н.в., а друга на силикат меѓу 1600–2000 м надморска висина. Р. Р.