Л

Л.) – воден членконог организам. Живее во мирни истечни или во плитки неистечни води, во издупчени карпести крајбрежја. Телото му е долго до 16 цм. Има јаки клешти на првиот пар нозе и две послаби на друРечен рак гите два пара нозе. Се храни со ситни организми и детритус. Во Охридското и Дојранското Езеро и во вардарскиот слив живее македонскиот ендемичен речен рак (Астацус астацус балцаницус Кара-ман). ЛИТ.: Младен Караман, Десетноги ракови – Децапода (Црустацеа: Малацостраца), Фауна на Македонија Ⅱ, Мус. Мац. Сци. Нат., Скопје 1976, 1–61; Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје 1991. В. Т. К. – М. К.