КОМПИРОВА ЗЛАТКА

КОМПИРОВА ЗЛАТКА (Лепти ПробиШтип 3 78 31 нотарса децемлинеата Саѕ.) – тврдо- Тетово 3 85 44 крилен инсект со жолти покрил ци и десет надолжни црни линии. Извор: Државен зав од за статистика н а Република Македониј а и ЕЛС. Живее по листовите, најчесто на компирот, по што го добил името. По Втората свет ска војна, ка ко та (Охрид, Ст руга, Ресен, Познат е како голем резултат на насл едството од м идонски Брод, С вети Нико градинарски штет натото, комунал ната дејност во јран) располаг аат со канализациМакеле и Доста ник, кој во Европа е Македонија беше сосема неразв и-ски систем со прочистителна пренесен од Северна ена. Комуналнит е дејности во се ница за отпад ни води. Со новата Америка. лата отсуствуваа , а во градовите територијална поделба на Репубција ЛИТ.: Јонче шапкарев, се изведуваа сам о собирањето на ликата и импл ементацијата на фи- Зоологија на без’рбет сметот и одржув ањето на улици скалната дец ентрализа ните животни, Скопје, те. Напоредно с о општиот еко отвораат мож ности за побрз раз 1991. В. Т. К. – М. Кр. Компирова златка се номски развој и со урбанизација-вој на овие дејности во иднина. ЛИТ.: Закон за комунални дејности, ,,Службен весник на РМ”, бр. 45/97 од 12. 9. 1997 година; Н. Узунов, Стопанството на Република Македонија, 1945–1990, МАНУ, Скопје, 2001, 369–370; УНДП и Министерство за локална самоуправа, Социоекономски диспаритети меѓу општините во Македонија, Скопје, 2004; Државен завод за статистика, Статистички годишник на Република Македонија, Скопје, 2006. Д. Е. – Д. Н.