КАМШИКАРИ

КАМШИКАРИ (Мастигопхора-Флагеллата) – праживотни. Основен белег на оваа класа е присуството на камшици (флагелуми) со чи-јашто помош се движат. Обликот на телото кај различни видови е различен (од вретеновиден до топчест) и зависи од брзината на нивКамшикари ното движење и условите во кои живеат. По-веќето видови се размножуваат бесполово (со проста делба), но има и видови кои се размножуваат полово (Волвоцидае). Најпознат претставник е зелената еуглена (Еуглена виридис Л.). ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр.