ДИОН

ДИОН – свет град на Македонците во Пиерија, во подножјето на Олимп, центар на верскиот и културниот живот на Македонија. Кралот Архелај И (413–399 г. пр. н.е.) тука воспоставува одржување Олимиски игри. „Светиот град” за време на Римјаните има поголемо значење од другите градови во областа. Единствен град во Пиерија спомнуван во доцноантичките извори. Градот егзистира доⅤв. ЛИТ.: Ф. Папазоглу, Македонски градови у римско доба, Скопје, 1957. А. шук. Релјеф со Дионис, детаљ, Охрид (И в. пр.н.е.)