ДЕНАР

ДЕНАР – сребрена монета (денариус) што била пуштена во оптек во римскиот монетарен систем во 1896 г., а помасовни манифеста-211 г. пр.н.е. Денарите станале Зградата на бугарскиот полициски участок во Прилеп главни и најпопуларни ковани монети, кои биле дел од римскиот монетарен систем сè до почетокот на Ⅲ в. Првобитната вредност на денарот била 10 аса. Меѓу 140 и 130 г. пр.н.е. неговата вредност била сменета во 16 аса. Овие римски пари, според кои е изведено и името на денешната македонска валута, во античкиот период циркулирале и на територијата на денешна РМ. Почнувајќи од Ⅱ в. пр.н.е., па сè до почетокот на Ⅲ в., тие претставувале главно платежно средство. ЛИТ.: М. Х. Црањфорд, Роман Републицан Цоинаге, И–Ⅱ, Лондон, 1999; П. Кос, Лексикон античке нумизматике, Загреб, 1998, 84–85. П. Ј.