ГОЛАК

ГОЛАК – средновисока планина меѓу Делчевската Котлина на исток и Кочанската Котлина на запад, со меридијански правец на протегање. Планинскиот масив опфаќа 12.800 ха. Спаѓа во средно високите планини, а највисок врв е Чавка (1.538 м), под кој се наоѓа современ туристичко-рекреативен центар (1.400 м), 12 км од Делчево. Истоименото детско одморалиште располага со 230 лег-ла. И покрај делумните пошумувања, сиромашна е со шуми. С. Мл. Србија во Скопје. Во него се презентирани трудови поврзани со Детското одморалиште Голак